Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)

Personvernerklæring – EURES’ brukerstøtte

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles og beskyttes.

Behandlingsaktivitet:

  • Det europeiske nettet av arbeidsformidlinger (EURES) for jobbsøkere og arbeidsgivere
  • Det europeiske nettet av arbeidsformidlinger (EURES) for EURES-ansatte

Behandlingsansvarlig: Den europeiske arbeidsmarkedsmyndigheten – Enhet for informasjon og EURES

Registerreferanse: DPR-ELA-2022-0009 og DPR-ELA-2022-0044

1. Innledning

Den europeiske arbeidsmarkedsmyndigheten er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger og respektere ditt personvern. Myndigheten samler inn og behandler personopplysninger etter europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725 av 23. oktober 2018 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger i Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer og om fri utveksling av slike opplysninger (oppheving av forordning (EF) nr. 45/2001).

Denne personvernerklæringen forklarer formålet med behandlingen av personopplysninger, hvordan vi samler inn, håndterer og beskytter alle personopplysninger som hentes inn, hvordan denne informasjonen blir brukt, og hvilke rettigheter du har når det gjelder personopplysningene dine. Der finner du også kontaktopplysningene til den behandlingsansvarlige, som du kan henvende deg til for å utøve dine rettigheter, og til personvernombudet og EUs datatilsyn.

Nedenfor finner du informasjon om behandlingsaktiviteten «Det europeiske nettet av arbeidsformidlinger (EURES): EURES’ brukerstøtte» som utføres av Den europeiske arbeidsmarkedsmyndighetens enhet for informasjon og EURES.

2. Hvorfor og hvordan behandler vi personopplysningene dine?

Formål med behandlingsaktiviteten: Enheten for informasjon og EURES samler inn og bruker personopplysningene dine til å behandle henvendelser/meldinger som kan utveksles mellom jobbsøkere, arbeidsgivere eller EURES-ansatte og brukerstøtten (via telefon, nettprat, Skype eller e-post).

Personopplysningene dine vil ikke bli brukt til automatiserte avgjørelser eller profilering.

3. På hvilket juridisk grunnlag behandler vi personopplysningene dine?

Vi behandler personopplysningene dine av følgende grunner:

For jobbsøkere og arbeidsgivere:

Etter artikkel 5 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) 2018/1725 har du gitt ditt samtykke til at personopplysningene dine kan behandles for ett eller flere særskilte formål.

For brukerne av EURES-nettverket (EURES-ansatte):

Etter artikkel 5 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2018/1725 er behandlingen nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som unionsinstitusjonen eller -organet er pålagt.

Rettslig grunnlag:

  • Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1149 av 20. juni 2019 om opprettelse av en europeisk arbeidsmyndighet.
  • Forordning (EU) 2016/589 , «EURES-forordningen», særlig kapittel III, definerer formålet med behandlingen, nemlig å gjøre det mulig å matche ledige stillinger mot CV-er/jobbsøkerprofiler, og fastsetter generelle vilkår for behandlingen.
  • Ytterligere bestemmelser om databehandlingen, særlig med hensyn til roller og ansvarsområder for de forskjellige partene som deltar i behandlingen, er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1257.

Vi behandler ikke særlige kategorier av personopplysninger. Derfor gjelder ikke artikkel 10 i forordningen.

4. Hvilke personopplysninger samler vi inn og behandler?

For å kunne gjennomføre denne behandlingsaktiviteten samler Enheten for informasjon og EURES inn følgende kategorier av personopplysninger:

Fornavn, etternavn, e-postadresse, foretrukket språk, henvendelse.

For jobbsøkere og arbeidsgivere:

Det er ikke obligatorisk å oppgi personopplysninger.

For brukerne av EURES-nettverket (EURES-ansatte):

Vi har innhentet personopplysningene dine fra det særskilte nasjonale koordineringskontoret for EURES.

Det er obligatorisk å oppgi personopplysninger, i den grad det er nødvendig for å forvalte EURES-portalen, etter strukturen opprettet ved EURES-forordningen (forordning (EU) 2016/589), særlig artikkel 12 nr. 4.

5. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Enheten for informasjon og EURES lagrer personopplysningene dine bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen eller den videre behandlingen, nemlig i to år fra siste melding knyttet til en samtale.

6. Hvordan beskytter og sikrer vi personopplysningene dine?

Alle personopplysninger i elektronisk format (e-poster, dokumenter, databaser, opplastede datasett osv.) lagres enten på serverne til Europakommisjonen eller serverne til leverandørene.

Den europeiske arbeidsmarkedsmyndighetens leverandører er bundet av et særskilt kontraktsvilkår for all behandling av dine opplysninger på vegne av myndigheten, og av taushetsplikten som følger av innarbeidingen av den generelle personvernforordningen i EUs medlemsstater («GDPR», forordning (EU) 2016/679).

For å beskytte personopplysningene dine har Den europeiske arbeidsmarkedsmyndigheten iverksatt en rekke tekniske og organisatoriske tiltak. Tekniske tiltak omfatter hensiktsmessige tiltak for å håndtere nettsikkerhet, risiko mot tap av data, uberettiget endring av data og ulovlig tilgang, samtidig som det tas hensyn til den risikoen behandlingen utgjør, og den typen personopplysninger som behandles. Organisatoriske tiltak omfatter at tilgangen til personopplysninger begrenses utelukkende til autoriserte personer med et berettiget behov for å få tilgang i forbindelse med denne behandlingsaktiviteten.

7. Hvem har tilgang til personopplysningene dine, og hvem får se dem?

Tilgang til personopplysningene dine gis til ansatte ved Den europeiske arbeidsmarkedsmyndigheten som er ansvarlige for å utføre denne behandlingsaktiviteten, og til autoriserte ansatte etter prinsippet om behovsbasert tilgang. Disse ansatte forholder seg til lovfestede og eventuelt ytterligere avtaler om taushetsplikt.

Internasjonal overføring av opplysninger:

For jobbsøkere og arbeidsgivere:

Dersom du har samtykket, vil den behandlingsansvarlige overføre personopplysningene dine til relevante interessenter i Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.

Den behandlingsansvarlige vil overføre personopplysningene dine basert på en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå fra Europakommisjonen for Sveits1.

For brukerne av EURES-nettverket (EURES-ansatte)

Den behandlingsansvarlige vil overføre personopplysningene dine til relevante interessenter i Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.

Den informasjonen vi samler inn, vil ikke bli gitt til tredjepart, unntatt i den utstrekning og for det formål vi kan bli pålagt å gjøre det etter loven.

8. Hva er dine rettigheter, og hvordan kan du utøve dem?

Du har særskilte rettigheter som «registrert» etter kapittel III (artikkel 14–25) i forordning (EU) 2018/1725, særlig retten til å få tilgang til personopplysningene dine og til å rette dem dersom de er unøyaktige eller ufullstendige. Dersom det er relevant, har du rett til å slette personopplysningene dine, begrense behandlingen av personopplysningene dine og protestere mot behandlingen, og du har rett til dataportabilitet.

For brukerne av EURES-nettverket (EURES-ansatte):

Du har rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine, som er lovlig utført etter artikkel 5 nr. 1 bokstav a) av grunner knyttet til din særskilte situasjon.

For jobbsøkere og arbeidsgivere:

Du har gitt ditt samtykke til at Enheten for informasjon og EURES kan behandle de personopplysningene du oppgir for det foreliggende formål. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å gi beskjed om dette til den behandlingsansvarlige. Tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandling som har funnet sted før samtykket ble trukket tilbake.

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte den behandlingsansvarlige, eventuelt personvernombudet i tilfelle av en tvist. Om nødvendig kan du også henvende deg til EUs datatilsyn. Kontaktinformasjon til EUs datatilsyn er gitt under overskrift 9 nedenfor.

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter i forbindelse med én eller flere særskilte behandlingsaktiviteter, må du beskrive dem (dvs. deres registerreferanse(r) som spesifisert under overskrift 10 nedenfor) i anmodningen din.

9. Kontaktopplysninger

Den behandlingsansvarlige

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter etter forordning (EU) 2018/1725, har kommentarer, spørsmål eller bekymringer eller ønsker å klage på innsamlingen og bruken av personopplysningene dine, må du gjerne kontakte den behandlingsansvarlige: euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu)

Den europeiske arbeidsmarkedsmyndighetens personvernombud

Du kan kontakte personvernombudet (data-protectionatela [dot] europa [dot] eu (data-protection[at]ela[dot]europa[dot]eu)) ved problemer knyttet til behandlingen av personopplysningene dine etter forordning (EU) 2018/1725.

EUs datatilsyn

Du har rett til å henvende deg (dvs. du kan klage) til EUs datatilsyn (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)) dersom du mener at dine rettigheter er blitt krenket etter forordning (EU) 2018/1725 som følge av den behandlingsansvarliges behandling av personopplysningene dine.

10. Hvor finner du nærmere opplysninger?

Den europeiske arbeidsmarkedsmyndighetens personvernombud publiserer registeret over all behandling av personopplysninger som myndigheten har foretatt, og som er dokumentert og meldt til personvernombudet. Du kan få tilgang til registeret via følgende lenke: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy

Denne særskilte behandlingsaktiviteten er inkludert i personvernombudets offentlige register med følgende registerreferanse: DPR-ELA-2022- 0009 Det europeiske nettet av arbeidsformidlinger (EURES) for jobbsøkere og arbeidsgivere og DPR-ELA-2022-0044 for (EURES) for EURES-ansatte.

fotnoter

1 2000/518/EF: Kommisjonsvedtak av 26. juli 2000 om tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger i Sveits etter europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF